SAMSUN LADİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İLANI

İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İLANI AŞAĞIDADIR.
İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İLANI

T.C

LÂDİK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

196326

 

 

 

KANTİN İHALE İLANI

                                      

            Samsun İli Ladik İlçesi İmam Hatip Ortaokulu Kantini 21/10/2015  Çarşamba günü saat 14:00’da Müdürlüğümüz hizmet binasında 1600 TL ( 8 AyX200 Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden açık artırma ve pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.         

            İhaleye katılacak kişilerde aranan şartlar ve istenen belgeler aşağıdadır.

             Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Aykan SANCI                                                          

                                                                                                                                     İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

İHALE İLANI

 

            Ladik İlçesi;  İmam Hatip Ortaokulu Kantini 2886 sayılı Devlet İhale  Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “ Açık Artırma - Pazarlık Usulü ” ile ihale edilecektir.

 

1) İDARENİN

a) Adresi                                   : Koğa Mah. Gaziler Cad. No:63

                                                      LÂDİK/SAMSUN

b) Telefon ve Faks No                         : 0362 771 30 18/    Fax:0362 771 30 08

c) Elektronik posta adresi           : www.ladik55@meb.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                 : KANTİN KİRALAMA İŞİ

b) Yapılacağı yer                      :  Ladik  İmam Hatip Ortaokulu

c) İşin başlama tarihi                            : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                            : Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa yıllık

e) Yıllık  muhammen bedeli        : 1600TL(8X200 TL)

             f) Geçici Teminat                        :  48  TL

g) Adres                                   :  Koğa Mahallesi  Gaziler Caddesi     

h) Telefon No                           :  

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer                       : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                       :  21/10/2015 Çarşamba   Saat:  14:00

c) Öğrenci sayısı                           :  215

 

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENİLEN BELGELER ile YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

 

a) İkametgâh (6 aydan eski olmamak )

b) Nüfus cüzdan sureti

c) Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)

d) Sağlık Raporu

e) Vergi Mükellefi olduğuna dair belge

f) Geçici teminat dekontu. Muhammen bedelin (  8 aylık tutarının  % 3’ü tutarında komisyonca tespit edilen ( 48 TL)’nin geçici teminat olarak Ladik Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair banka dekontu. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın adı soyadı, ihalesine girilen okulun adı ve “geçici teminat bedeli” olduğu yazdırılacaktır.)

g) Kantin kiralama ihalesinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden (Kantin, çay ocağı, büfe, gıda sektöre vb.) en az birine sahip bulunması.

h) Lâdik Malmüdürlüğünden vergi borcu yoktur yazısı.

 ı) Adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair yazı. (Samsun İli  ve İlçeleri Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği)

 j) İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilen)

k) MEB Onaylı Hijyen Eğitimi Belgesi(Katılımcılarda Hijyen Eğitimi Belgesi bulunmaması durumunda Halk Eğitim Merkezi’nde Hijyen Eğitimi alması şartı ile ihaleye girebileceklerdir.)

 

 

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR  :

 

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkûm olması ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

c) Başka bir kantin işletiyor olmamak.

d) İhaleye bizzat kendileri katılacaklardır. (Vekâletle girilemez.)

 e) İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

f) Kantinin işletilmesinde mesleki ve teknik eğitim diploması, sertifika ile kurs bitirme, ustalık, kalfalık ve işyeri açma belgelerinden en az birine sahip öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlik ve okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

g) İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

İŞ BU İHALE İLANI  : 15/10/2015 günü saat 09:30’dan 21/10/2015 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün http://ladik.meb.gov.tr adresinde, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ladik İmam Hatip Ortaokulu ve Ladik Malmüdürlüğü  ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

NOT: İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi, Ladik  İmam Hatip Ortaokulu Okul-Aile Birliğinin Ladik Ziraat Bankası Şubesindeki 0276-67757583-5001 nolu hesabına 20,00.-TL  yatırdıktan sonra dekont karşılığında en son 21/10/2015 Çarşamba günü saat:14:00’a kadar Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin  edebileceklerdir. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın adı soyadı, ihalesine girilen okulun adı ve “şartname bedeli” olduğu yazdırılacaktır.)

 

 İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar, 4. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 21/10/2015 Çarşamba günü saat: 14:00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

                                                            İLAN OLUNUR 

Koğa Mahallesi Gaziler Caddesi N63 Ladik/Samsun - 03627713051

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.