SAMSUN LADİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LADİK ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİNE TAŞIMASI YAPILAN 134 ÖĞRENCİYE SICAK SULU YEMEK ALIMI VE SONRASI TEMİZLİK İLANI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LADİK ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİNE TAŞIMASI YAPILAN 134 ÖĞRENCİYE SICAK SULU YEMEK ALIMI VE SONRASI TEMİZLİK İLANI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LADİK ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİNE TAŞIMASI YAPILAN 134 ÖĞRENCİYE SICAK SULU YEMEK ALIMI VE SONRASI TEMİZLİK

LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2015-2016 Eğitim öğretim yılı Ladik Çok Proğramlı Anadolu Lisesine taşıması yapılan 134 öğrenciye sıcak sulu yemek alımı ve sonrası temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/111609

1-İdarenin

a) Adresi

:

KOGA MAHALLESI GAZİLER CADDESI NO:63 55760 LADİK/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3627713051 - 3627713061

c) Elektronik Posta Adresi

:

ladik55@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ladik Çok Proğramıl Anadolu Lisesi Müdürlüğüne taşıması yapılan 134 öğrenciye öğle yemeği verilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 28.09.2015, işin bitiş tarihi 17.06.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KOĞA MAHALLESİ GAZİLER CAD. NO 63 LADİK/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

09.09.2015 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi ve iş yeri açma ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Taşımalı  Sistem gereği Öğrencilerin sağlığı açısından Gerekli denetimlerin yapılabilmesi için Yemek yüklenici firmanın kendi malı veya kiralayacağı Hizmetin alınacağı il sınırları içerisinde bulunan mutfağında pişirilecektir
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üslenmiş olduğu iş için gerekli her türlü makine,araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Makine,tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaz. Ancak il sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunmayan istekliler il sınırları içerisinde faaliyet gösteren yemek fabrikası ile sözleşme yapacaklar veya aynı şartları taşıyan bir üretim tesisi temin edeceklerdir 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Sözleşmeye dayalı Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarında yemek üretimi, dağıtımı ve sunum işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

                                                                                                                                                     İDARE

                                                                                                                                             

Koğa Mahallesi Gaziler Caddesi N63 Ladik/Samsun - 03627713051

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.